Bölüm Tanıtımı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 240 AKTS’lik bir program olup normal mezuniyet süresi 8 yarıyıldan oluşan 4 akademik yıldır. Eğitim müfredatı, hemşirelik eğitiminde ülke genelinde standardizasyon sağlamak amacıyla hazırlanan Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (HUÇEP), Resmi Gazetede 02.02.2008 tarih ve 26775 Resmi gazete sayısı ile yayınlanan “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik,Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” ve Avrupa Birliği kriterleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Bölümümüzde dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmekte olup program dili Türkçe’dir. Hemşirelikte lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar “Hemşirelikte Lisans Diploması” derecesi ve “Hemşire” unvanı alırlar. 
Öğrenci merkezli olan Tarsus Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nün programı, çeşitli seçmeli ders olanağı sunularak öğrencilerin farklı alanlarda bilgi ve beceri edinmelerini sağlar. Ayrıca öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere ve değişim programlarına katılımları özendirilmekte ve desteklenmektedir.

Mezunlarımız, koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik özel ve resmi tüm sağlık kuruluşlarında, üniversite, devlet hastanesi, okul, huzurevleri, diyaliz merkezleri, tıp merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, özel hastane ve kliniklerde istihdam edilebilirler. Başhemşire/başhemşire yardımcısı, hemşirelik hizmetleri kalite gelişim müdürlüğü, hizmet içi eğitim koordinatörlüğü, klinik eğitim hemşiresi olarak hastanelerde görev yapabilirler. Ayrıca aile hekimliği-aile hemşireliği, sağlık kabini, yaşlı bakım evleri,okul hemşireliği, iş sağlığı hemşireliği, sağlık sigorta şirketleri, ilaç firmalarında çalışma olanakları bulunmaktadır. Akademik alanda ilerlemek isteyen mezunlarımız ise, lisansüstü eğitimlerini tamamlayıp gerekli şartları sağladıklarında üniversitelerin Hemşirelik Bölümlerinde veya ilgili bölümlerin anabilim dallarında öğretim elemanı olarak da çalışabilmektedirler.